วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 สารละลายกรด - เบส
เรื่อง ความเป็นกรด – เบสของสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์
สอนครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9) จำนวนนักเรียน 45 คน /ห้อง
ผู้สอน นางสาวปวีณา รอดเจริญ ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
______________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์สำรวจตรวจสอบสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย สมบัติของสารละลายกรด สมบัติของสารละลายเบส การใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบส การใช้อินดิเคเตอร์และ pH มิเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบส รวมทั้งกรด-เบสที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนจำแนกความเป็นกรด – เบสของสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1. นักเรียนอธิบายความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
2. นักเรียนอธิบายความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
ความเป็นกรด – เบสของสารในชีวิตประจำวัน
1.ความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวัน
2.ความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวัน
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นอธิบายความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวัน
1.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
1.2 เร้าความสนใจให้นักเรียนคล้อยตาม แล้วตั้งคำถามจำนวน 1 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่ากรดที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
1.3 อธิบายเนื้อหาความเป็นกรด-เบสในชีวิตประจำวันบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.1 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
1.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.1 โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
1.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
1.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.1
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
2.ขั้นอธิบายความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวัน
2.1 จัดทำนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน
2.2 เร้าความสนใจให้นักเรียนคล้อยตาม แล้วตั้งคำถามจำนวน 1 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าเบสที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
2.3 อธิบายเนื้อหาความเป็นกรด-เบสในชีวิตประจำวันบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.1 ลงสมุดของนักเรียนทุกคน
2.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.1 โดยให้ทำเป็นกลุ่ม
2.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
2.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 5.1
2.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมอธิบายความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวัน
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
1.2.ตัวอย่างกรด, คำถามจำนวน 1 คำถาม
1.3.ตัวอย่างกรด
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
1.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป

2.กิจกรรมอธิบายความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวัน
2.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
2.2.ตัวอย่างเบส, คำถามจำนวน 1 คำถาม
2.3.ตัวอย่างเบส
2.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
2.5.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2.6.บัตรกำหนดเวลา
2.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวัน ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
2.วัดผลการอธิบายความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวัน ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการอธิบายความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวัน พบว่า นักเรียน ............... คน อธิบายความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวันไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องความเป็นกรดของสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
2.ประเมินผลการอธิบายความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวัน พบว่า นักเรียน ............... คน อธิบายความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวันไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่องความเป็นเบสของสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวปวีณา รอดเจริญ)